بارم

به نام خدا

نام و نام خانوادگی=

                                                                                                                                  

2

1-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 

الف) وقتی حجم ماده ای در اثر سرد شدن کاهش می یابد می گوییم..........................شده است.

ب) به عمل تبخیر و میعان متوالی آب..........................می گویند.

ج) تفاوت در نوع و میزان جنبش ذرات باعث به وجود آمدن......................در ماده شده است.

د) هوا نوعی مخلوط.........................است.

 

2

2- عبارت های صحیح را با (ص) و عبارت های غلط را با (غ) مشخص نمایید.

 

الف) دالتون عقیده داشت می توان اتم های جدیدی ساخت. (   )

ب) پخش شدن بوی عطر در اتاق به علت ربایش مولکولی است. (   )

ج) در دما پا  انبساط مس بیش تر از آهن است. (   )

د) در هنگام جوشیدن مولکول های مایع فقط از سطح مایع تبخیر می شوند. (   )

 

2

3-گزینه درست را با علامت × مشخص نمایید.

 

A: در شرایط یکسان انبساط کدام ماده از بقیه بیشتر است؟

الف ) جیوه               ب)آب             ج) نیتروژن                د) کائو چو

 

B: از الکل به عنوان ضد یخ در دستگاه خنک کننده اتومبیل استفاده می کنند زیرا

 

الف) آب را تصفیه می کتد                          ج)نقطه جوش آب را کاهش می دهد

ب) نقطه انجماد آب را کاهش می دهد             د)باعث ایجاد رسوب در دستگاه می شود.

      

C: یخ خشک بر اثر کدام  تغییر حالت زیر باعث سرد شدن اجسام می شود

 

الف)تبخیر              ب)معیان             ج)انجماد                    د)تصعید

 

D: در چه  شرایطی آب موجود در یک اتاق بر اثر تبخیر کاهش نمی یابد

 

الف) در هوای سرد                           ب) در زمانی که هوا از بخار آب اشباع شده است        

ج) در هوای خیلی گرم                         د) در هوای خنک و گرم

 

 

 

 

 

4

4- مفاهیم زیر را تعریف کنید.

 

الف) چگالش

 

ب) نقطه ی انجماد

 

ج) مخلوط

 

د) عنصر

 

1

5-می دانیم سرکه درآب حل می شود و ویژگی این نوع مخلوط  ها را بنویسید.

 

1

6-چرا وقتی از استخر بیرون می آیید بدن شما احساس سرما می کند؟

 

1

7-بارش باران چه ارتباطی با میعان بخار آب دارد؟

 

1

8-دو عامل موثر بر سرعت تبخیر را نام ببرید.

 

2

9- وفتی می گوییم ماده ای نقطه ذوب معین ندارد منظور چیست؟ 1 مثال بنویسید

 

1

10- چرا وقتی آب درون لوله ای یخ می بندد لوله می ترکد؟

 

1

11- در حالت های زیر حرکت ذرات از کدام نوع  (چرخشی-انتقالی-ارتعاشی) است؟

الف) در جامدات :

ب) گازها :

1

12- در مولکول آب چه اتم هایی شرکت دارند با رسم شکل نام آن ها را بنویسید.

 

 

 

 

1

13- به نظر شما چرا سیم های برق را بین تیرهای برق کمی شل نصب می کنند؟

 

 

 

+ نوشته شده توسط احتشامی در پنجشنبه هجدهم آذر 1389 و ساعت 7:58 |

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنيد:

     -دماسنج .................. را قبل از استفاده بايد به شدت تکان داد.

   -مايع درون دماسنج معمولا جيوه يا ................است.

     -قانون انبساط و انقباظ , يک ................. است.

     -حجم آب در دمای ( C o0) ............. از حجم آب در دمای (o C  4) است.

     -دو تيغه فلزی غير هم جنس دماپا در دمای ................ هم طول هستند.

   -مس ......... از آهن منبسط می شود.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط احتشامی در چهارشنبه نوزدهم آبان 1389 و ساعت 1:51 |


Powered By
BLOGFA.COM