ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عابديني در یکشنبه شانزدهم بهمن 1390 و ساعت 14:56 |
مطالب كتاب هاي علوم راهنمايي
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عابديني در یکشنبه شانزدهم بهمن 1390 و ساعت 14:54 |
فکر کنید صفحه ی 112
در سلول جانوری دیواره ی سخت سلولی ، بخش تولید غذا و واکوئول (انباری) بزرگ وجود ندارد . سیتوپلاسم و هسته به کناره های سلول انتقال یافته است همچنین تعداد میتوکندری ها) بخش تولید انرژی )در سلول گیاهی بیشتر از جانوری است این تفاوت ها سبب شده است که کار سلول گیاهی و جانوری متفاوت باشد . مثلا بخش تولید غذا در سلول گیاهی می تواند با استفاده از نور خورشید غذاسازی کند به همین دلیل گیاهان تولید کننده اند و یا این که دیواره ی سلولی سخت دارند که همانند اسکلت موجب استحکام بافت گیاهی می شود .به همین د لیل سلول گیاهی شکل خود را حفظ می کند.

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عابديني در یکشنبه شانزدهم بهمن 1390 و ساعت 14:51 |

+ نوشته شده توسط عابديني در یکشنبه شانزدهم بهمن 1390 و ساعت 14:39 |

+ نوشته شده توسط عابديني در یکشنبه شانزدهم بهمن 1390 و ساعت 14:30 |
سوال اضافي 13 به بعد

+ نوشته شده توسط عابديني در یکشنبه شانزدهم بهمن 1390 و ساعت 14:22 |

+ نوشته شده توسط عابديني در یکشنبه شانزدهم بهمن 1390 و ساعت 14:6 |
+ نوشته شده توسط عابديني در یکشنبه شانزدهم بهمن 1390 و ساعت 14:5 |
+ نوشته شده توسط عابديني در یکشنبه شانزدهم بهمن 1390 و ساعت 14:3 |
+ نوشته شده توسط عابديني در یکشنبه شانزدهم بهمن 1390 و ساعت 14:3 |


Powered By
BLOGFA.COM